نویسنده = ���������������� ������ ��������
تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی


بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 175-190

علی مظهر قراملکی؛ حجت قاسمی