نویسنده = امیرپور، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-126

خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور