نویسنده = ثمنی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

لیلا ثمنی؛ لیلا بهرامی