نویسنده = یزدی نیاپور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-245

سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده؛ محمد یزدی نیاپور