نویسنده = رهبری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 459-474

هادی رهبری؛ سید مصطفی محقق داماد