نویسنده = جوادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-48

فاطمه جوادی؛ سید مهدی صالحی؛ سید مهدی قزیشی