نویسنده = کریمی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-182

نسرین کریمی