نویسنده = علی آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی )

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-143

علی علی آبادی