نویسنده = صمدی، افروز
تعداد مقالات: 1
1. سامان‌‌دهی نظریه صحت تأهلی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-168

عباس کریمی؛ افروز صمدی