نویسنده = غفاری، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 345-371

اسمعیل رحیمی نژاد؛ احمدرضا غفاری