نویسنده = الهیان، محمدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-48

امین الهیان؛ مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان