نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-213

احسان مهرکش؛ احمد عابدی