نویسنده = محمدی راد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-220

حمید محمدی راد؛ زینب ممقانی