نویسنده = اصلانی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 241-260

فیروز اصلانی؛ علی سهرابلو