نویسنده = حسینی، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 1
1. ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-76

عبدالرحیم حسینی