نویسنده = عبداللهی علی بیگ، حمیده
تعداد مقالات: 2
1. نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 395-416

حمیده عبداللهی علی بیک


2. نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-167

حمیده عبداللهی علی بیگ؛ سیده ندا خاوران