نویسنده = مظهر قراملکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-117

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام