نویسنده = نوبهار، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 337-358

رحیم نوبهار