نویسنده = نجفی، زین العابدین
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 329-342

زین العابدین نجفی