نویسنده = قاسم زاده، عاتکه
تعداد مقالات: 1
1. اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 301-317

خدیجه مرادی؛ عاتکه قاسم زاده