نویسنده = وحدتی شبیری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 343-356

حسن وحدتی شبیری