نویسنده = فیض اصفهانی، سیّده مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-83

سیّده مهدیه فیض اصفهانی