نویسنده = شاهرودی، محمّدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-61

محمّدرضا شاهرودی