نویسنده = شریفی طرازکوهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 277-302

اصغر قائدان؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سمیه باقری