نویسنده = جعفری خسرو آبادی، نصر الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-118

سید مصطفی محقق داماد؛ نصر الله جعفری خسرو آبادی