نویسنده = قاسمی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 175-190

علی مظهر قراملکی؛ حجت قاسمی