نویسنده = امیر خانی، شکیبا
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

احمد باقری؛ شکیبا امیر خانی