نویسنده = حسامی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 61-82

حسن بادینی؛ محمد حسامی