نویسنده = امیدی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-47

جلیل امیدی