نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 325-307

10.22059/jjfil.2023.348331.669426

سید مرتضی سبزواری؛ سید جواد خاتمی سبزواری