نویسنده = ������������ ��������������
ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 488-469

10.22059/jjfil.2021.213609.668988

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد