نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392)

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 422-405

10.22059/jjfil.2021.314511.669061

مهدی موحدی محب؛ حسن پور لطف اله؛ رضا دهقان نژاد