نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 280-261

10.22059/jjfil.2021.314488.669060

زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی