نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 370-353

10.22059/jjfil.2021.313129.669044

معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمدعلی راغبی