نویسنده = ������������ ��������������
تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 382-361

10.22059/jjfil.2022.323079.669163

محمدعلی راغبی؛ محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی


بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 370-353

10.22059/jjfil.2021.313129.669044

معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمدعلی راغبی