نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 333-317

10.22059/jjfil.2021.298800.668982

زهرا سمیعی زفرقندی؛ عبدالعلی توجهی