نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 313-332

10.22059/jjfil.2020.285497.668745

محمد علی راغبی؛ مهدی گرامی پور؛ محمد جواد تاکی