نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-126

10.22059/jjfil.2019.265308.668564

خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور