نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
حمایت از حریم خصوصی در کشف جرائم مشهود

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 220-205

10.22059/jjfil.2021.323176.669164

زهرا میرزازاده؛ سید محمد صادق موسوی