نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-245

10.22059/jjfil.2019.254282.668468

سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده؛ محمد یزدی نیاپور