نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 405-422

10.22059/jjfil.2018.251191.668444

امین سلیمان کلوانق؛ علی مظهر قراملکی؛ احمد مرتاضی