نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-48

10.22059/jjfil.2019.269465.668606

فاطمه جوادی؛ سید مهدی صالحی؛ سید مهدی قزیشی