نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-162

10.22059/jjfil.2019.238866.668361

جلیل قنواتی؛ جعفر رمضانی؛ محسن برهان مجرد