نویسنده = �������������� �������������� ��������������
کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تأثیر آن بر استنباط فقهی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 402-383

10.22059/jjfil.2022.331703.669240

سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی