نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-152

10.22059/jjfil.2015.55305

محمدامین کیخای فرزانه؛ محسن اسماعیلی؛ محمد مهدی عسکری