نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-200

10.22059/jjfil.2015.57164

محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی