نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 299-320

10.22059/jjfil.2013.51929

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی