نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-144

10.22059/jjfil.2020.311500.669026

محمدرضا شاهرودی؛ زهرا بشارتی