نویسنده = ���������������� ���������� �������� ��������������
بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-64

10.22059/jjfil.2020.289635.668792

مهدی الله یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی