نویسنده = عصمت السادات طباطبایی لطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-64

10.22059/jjfil.2020.289635.668792

مهدی الله یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی