نویسنده = �������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 319-335

10.22059/jjfil.2015.57170

علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی